Dnes je:

Nachádza sa v západnej časti novoveského chotára, ktorá má miestopisné pomenovanie Konopnice a Chrástočky. Pútnický areál je zasvätený Panne Márii Kráľovnej. Nad potokom Drevenica je vybudovaný trojklenbový Turecký most ako jedinečná architektonická pamiatka z 15. storočia, z obdobia tureckého pustošenia. Na tomto moste bola v minulosti mýtnica a vyberalo sa tu mýto. Niekoľko desiatok metrov od tohto mosta vyviera, podľa miestnej kroniky už od roku 1860, prameň príjemne chladnej a osviežujúcej vody. Asi od roku 1874 na tomto mieste vyjadrujú veriaci svoju úctu, vďaku i prosby Panne Márii. V roku 1954 pápež Pius XII. vyhlásil sviatok Panny Márie Kráľovnej a od roku 1969 sa oslavuje vždy 22. augusta. Práve tento sviatok sa stal hlavným dňom Mariánskej púte v Novej Vsi nad Žitavou. V blízkosti prameňa bol najskôr postavený drevený stĺp so soškou Panny Márie, neskôr bola soška uložená v malej kaplnke. Po prvej svetovej vojne v roku 1918 sa z ruského zajatia vrátili muži z obce. Ako prejav vďaky zasadil Jakub Remiš okolo prameňa tri lipy a jeden javor. Ich koruny do dnešného dňa tvoria nad Studničkou živý chrám. Samotný areál je opradený množstvom zaujímavých príbehov. Ústnym podaním sa tieto príbehy zachovali do dnešných čias.

Kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života“ (Evanjelium podľa Jána 4,14).

Video o studničke

Publikácia o studničke

Fotografie z púťe 2020

Košaté lipy nad hlavou, šum vánku, ticho duše a voda. Voda zo Studničky osviežuje človeka zblízka i zďaleka už mnohé generácie. A možno aj zázračne lieči. Legendy hovoria, že už od roku 1860, možno aj dlhšie. Voda nie je filtrovaná ani chemicky upravovaná. Fyzikálno-chemický a mikrobiologický monitoring vody ukazuje nestabilné hodnoty ukazovateľov požadovaných nariadením vlády SR č.354/2006 Z.z. Nie je v našich možnostiach zabezpečiť pravidelnú analýzu vody a garantovať tak jej aktuálnu vhodnosť/nevhodnosť na konzumáciu. Prekročenie najvyšších medzných hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody preto môže vylúčiť použitie vody ako pitnej. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre preto odporúča označiť prameň nápisom „Nepitná voda“.

studnicka1maly

studnicka2maly

studnicka3maly

studnicka4maly

Farské oznamy

Farský kostol

Aktuálne služby lektorov vo farskom kostole TU

Rozpis skupín upratovania kostola (pdf)

Filiálny kostol

Aktuálne služby lektorov vo filiálnom kostole TU